Asbestverwijdering

De sloop- en verwijderingswerken van asbesthoudende materialen dienen te voldoen aan de richtlijnen vastgelegd in het Koninklijk Besluit dd. 16 maart 2006 (BS 23.03.2006) en de CODEX / ARAB betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest. De betrokken medewerkers dienen een adequate opleiding te hebben genoten (KB 16 maart 2006).
Alle asbestbevattende materialen dienen door een FOD WASO erkend asbestverwijderaar te worden verwijderd, tenzij ze enerzijds door een eenvoudige handeling (zie KB 16 maart 2006) kunnen worden verwijderd en het anderzijds eerder gebonden asbest betreft waarbij de asbestvezelconcentratie van 0,010v/cm3 niet wordt overschreden.

Eenvoudige handelingen zijn methodes van verwijdering van asbest of asbesthoudend materiaal, waarbij het risico op vrijkomen van asbest in alle gevallen zo beperkt is dat de concentratie van 0,01 vezel per cm³ niet wordt overschreden. De werknemers die deze werkzaamheden uitvoeren hebben minstens een specifieke opleiding van 8 uur gehad.

De techniek van eenvoudige handelingen wordt uitsluitend toegepast in volgende gevallen (bron www.vab-abd.be):

  • Hechtgebonden asbest die niet beschadigd is of waarbij er geen vezels zichtbaar zijn en waarbij verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand;
  • Hechtgebonden asbest die beschadigd is of waarbij er vrije vezels zichtbaar zijn en die verwerkt is in een buitentoepassing waarbij geen derden aanwezig zijn, voor zover de verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand;
  • Asbesthoudende dichtingen of pakkingen;
  • Asbesthoudende koorden en geweven materialen;
  • Asbesthoudende remvoeringen en analoge materialen;
  • Losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, voor zover het asbest gefixeerd is en het eenvoudig gedemonteerd, weggenomen en verpakt kan worden zonder de asbesthoudende materialen te breken of te beschadigen.

De lijst met erkende asbestverwijderaars vindt u op de website van het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Let steeds op de vervaldatum van de erkenning. Er dient steeds een werkplan te worden opgemaakt en minimum 15 kalenderdagen voor de aanvang van de asbestverwijderingswerken een melding aan de met het toezicht belaste ambtenaar van het ambtsgebied waar de werken worden uitgevoerd.: